Ödeme Kuruluşları Faaliyet İzni

3602
0
Paylaş:

Bankalar ile ilgili düzenleme ve denetim faaliyetleri mevcut durumda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından etkin bir şekilde yerine getirilmektedir. Ancak, bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin olarak herhangi bir düzenleyici ve denetleyici otorite bulunmamaktadır. Bu nedenle Kanun kapsamında ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak isteyen ödeme kuruluşlarının da BDDK’dan ödeme kuruluşu faaliyet izni alması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda ödeme kuruluşlarının:

(a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş ,

(b) Yüzde on ve üzeri paya sahip ortakların ve kontrolü elinde tutanların Bankacılık Kanunu’nda banka kurucuları için aranan nitelikleri haiz olması,

(c) Pay senetlerinin tümünün nama yazılı olması,

(d) Fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşlarının en az 1 (bir), diğer ödeme kuruluşlarının en az 2 (iki) milyon TL sermayeye sahip olması,

(e) Hizmetlerin ifası için gerekli yönetim, yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması, aynı zamanda şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması,

(f)  Faaliyetlerin sürekliliğine ve ödeme hizmeti kullanıcılarına ilişkin fon ve bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri alması,

(g) Denetime açık ve şeffaf bir ortaklık yapısı ile organizasyon şemasına sahip olması şarttır.

Yön. Gereği Kuruluşun unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunludur.

1-Kuruluşun Yönetim Kurulu kararı ile Kurula Başvuruda Bulunulur.

2-Başvuruya ilişkin istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasını müteakip altı ay içinde Kurul tarafından başvuru sonuçlandırılır. (Eksikliğe ilişkin Kurum yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde faaliyet izni başvurusu geçersiz hale gelir)

3-Faaliyet izni verilmeden önce Kurulca Bankanın görüşü alınır.

4-Bu şartları sağlayan ödeme kuruluşuna faaliyette bulunmak üzere izin verilir ve faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlanır. Kararlar Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik kazanır

5-Faaliyet izni verilen kuruluş, faaliyete başladığı tarihten itibaren on gün içinde faaliyete başladığına dair Kuruma bildirimde bulunur.

Faaliyet İzninin Kurum Tarafından İptaline Sebep Olan Durumlar:

Ödeme kuruluşunun belirli koşulları sağlayamaması durumunda faaliyet izninin iptal edilebileceği hükme bağlanmıştır:

  • Faaliyet izninin alınmasından itibaren bu yetkinin kullanılmasına bir yıl içinde başlanmaması
  • Ödeme kuruluşunun bu yetkiden açıkça feragat ettiğini veya faaliyetlerini durdurduğunu Kuruma bildirmesi
  • Faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyan ve belgeyle alınmış olduğunun veya belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi
  • Belge ve kayıtların saklanması ile kişisel bilgilerin korunmasında aksaklığın olduğunun tespit edilmesi
  • Kurul tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması

Faaliyet izni verilmesinde olduğu gibi faaliyet izninin iptalinde de Kurum, ilgiliye faaliyet izni iptaline ilişkin gerekçeleri bildirmekle ve söz konusu iznin iptalini kamuoyuna duyurmakla yükümlü kılınmıştır. İptal kararının Resmi Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak tebligat hükmü olacaktır.

Faaliyet İzninin Kendiliğinden Sona Ermesi:

  • Birleşme veya bölünme gibi ödeme kuruluşunun hukuki yapısını değiştiren işlemlerde ödeme kuruluşunun tüzel kişiliğinin sona ermesi anında,
  • Anonim şirketlerin TTK madde 529, 530, 531’de sayılan sona erme hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde,
  • Ödeme kuruluşunun faaliyete başladıktan sonra bir yıl içinde altı aydan uzun süreyle faaliyette bulunmamış olması durumunda altı aylık sürenin dolduğu anda,

faaliyet izni kendiliğinden sona ermektedir. Sayılan durumların ödeme kuruluşu tarafından Kuruma bildirilmesini veya bu durumların tespitini takiben Kurum, faaliyet izninin sona erdiğini Bankaya bildirmekte ve Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

 

Paylaş:

Cevap bırakın