Ödeme Kuruluşu Hizmet Sözleşmeleri

3582
0
Paylaş:

Sözleşme serbestisi ilkesi gereği taraflar aralarında yapılan sözleşmelere alışılagelmiş hükümlerin yanında başka hükümler de eklenebilmekte dolayısıyla her bir sözleşme tipinin kendine has noktaları ayrı ayrı değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu anlamda ödeme kuruluşu hizmet sözleşmeleri de Kanun’da ifa şekline ve ifa zamanına göre farklı sınıflanfırmalara ve farklı hükümlere tabi tutulduğu ifade edilmelidir.

A-Sözleşme Türleri

Ödeme kuruluşları ödeme hizmetini kullanıcılarla yaptığı sözleşmeler uyarınca yerine getirmektedir. Sözleşmelere ilişkin olarak kanun tek seferlik ödeme işlemi sözleşmesi ve çerçeve sözleşme hükümler sözleşmesini ayrı hükümlere tabi tutmuştur.

1-Tek Seferlik Ödeme Sözleşmeleri

Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve çerçeve sözleşme kapsamında olmayan ödeme işlemi tek seferlik ödeme işlemidir. Sözleşme fiziksel ortamda imzalanacağı gibi elektronik ortamda da imzalanabilmektedir. Her halde imzalı sözleşme nüshası veya kalıcı veri saklayıcısı ödeme hizmeti kullanıcısına verilecektir.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

Ödeme hizmetleri bakımından ödeme hizmeti sağlayıcısı, tek seferlik ödeme işlemi ilişkisi kurulmadan önce ödeme hizmeti kullanıcısını tek seferlik ödeme işlemi şartlarına ilişkin bilgilendirir. Ödeme hizmeti sağlayıcısının bilgilendirmeyi internet sitesinde yayınlanması işlem öncesi bilgilendirme yerine geçer.

Bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir.

İfa Üzerine Gönderene Yapılan Bilgi Verme

Ödeme emrinin alınmasını takiben gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı;

a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve alıcıya ilişkin bilgiyi,

b) Ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işleminin tutarını,

c) Gönderen tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,

d) Sözleşme öncesi belirtilen döviz kurundan farklı bir döviz kuru kullanılması halinde ödeme işleminde kullanılan döviz kuru bilgisini ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarını,

e) Ödeme emrinin alındığı veya ödemenin gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgiyi, gönderene gecikmeksizin sağlar.

İfa Üzerine Alıcıya Yapılan Bilgilendirme

Ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takiben alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı;

a) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve gönderene ilişkin bilgiyi,

b) Alıcının tasarrufuna sunulan fonun para birimi cinsinden ödeme işleminin tutarını,

c) Alıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümünü,

d) Varsa uygulanan döviz kurunu ve ödeme işleminin tutarını,

e) Ödeme işlemi tutarının alıcının kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi

alıcıya gecikmeksizin sağlar.

2-Çerçeve Sözleşmeler

Bir defaya mahsus olmayan ve aynı kullanıcı ile birden fazla ödeme hizmetini konu alan sözleşmelere çerçeve sözleşmeler denir. Çerçeve sözleşmeler de tek ödemeli sözleşmelerde olduğu gibi fiziksel ortamda veya elektronik ortamda imzalanabilir. Her halükarda sözleşmenin imzalı bir nüshası veya kalıcı veri saklayıcısı ödeme hizmeti kullanıcısına verilir.

Sözleşme öncesi bilgilendirme ve sözleşme sonrası alıcı ve göndericiye bilgi verme yükümlülüğü tek seferlik ödemelerde olduğu gibidir. Sözleşme şartları ise birden fazla ödemeye ilişkin olduğu için biraz farklılık arz etmektedir.

Sözleşmeye ilişkin değişiklik yapılmak istendiği taktirde en az 30 gün öncesinden değişikliğe ilişkin karşı tarafa bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, ödeme hizmeti kullanıcısının bu tarihe kadar çerçeve sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin; taraflar arasında bir ihbar süresi kararlaştırılmamışsa, ödeme hizmeti kullanıcısı sözleşmeyi istediği zaman feshedebilecektir. Kararlaştırılması halinde ise söz konusu ihbar süresi belirli sürelilerde bir ayı belirsiz sürelilerde iki ayı geçemeyecektir.

Sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla sözleşmenin feshi halinde ödeme hizmeti kullanıcısından makul ve maliyetle orantılı bir fesih ücreti istenebilmesi mümkündür ancak bir yıldan sonra gerçekleştirilecek fesih için ücret talep edilemeyecektir.

Ödeme hizmeti sağlayıcısı, sağlaması gereken bilgiler için ödeme hizmeti kullanıcısından herhangi bir ücret talep edemez. Ancak sözleşmede kararlaştırılmış olması şartıyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme hizmeti kullanıcısından bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edebilir.

 

 

Paylaş:

Cevap bırakın