Ödeme Kuruluşları Organ Yapıları ve Risk Yönetimi Politikası

3676
0
Paylaş:

Anonim şirket şeklinde kurulması şart olan Ödeme Kuruluşları organ  yapısı ve risk yönetim politikası ile ilgili olarak TTK’da belirtilen şartların yanında, Kanun ve Yönetmelik uyarınca birtakım şartların mevcudiyeti ile bunlara ilişkin belge ve dökümanların BDDK’ya teslimi gerekmektedir. Bu kapsamda yönetim kurulu ve müdürlere ilişkin olarak özellikle;

  • Kuruluşun yönetim kurulu üye sayısı için asgari sayı üç olarak belirlenmiş olup genel müdürün yönetim kurulunun doğal üyesi olması kararlaştırılmıştır.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartları taşımaları zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda hizmet verecek kuruluş yönetim kurulu üyelerinin müflis olmamaları, konkordato ilân etmiş olmamaları, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmamaları ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamaları gibi nitelikler başta olmak üzere bulundurmaları gereken diğer yükümlülükleri taşımaları zorunludur.
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 71 inci maddesi uyarınca faaliyet izninin kaldırılması veya fona devir uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair taahhütte bulunmaları gerekmektedir.
  • Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ilişkin taahhütte bulunmaları gerekmektedir.
  • 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Politikası Oluşturulması ve Uygulanması

Bu kapsamda yönetim kurulu özellikle yazılı olarak İç Kontrol Ve Risk Yönetimi Birimlerinin Faaliyetlerine İlişkin Strateji Ve Politikalar İle Uygulama Usullerini düzenlemeli, bunların etkin bir şekilde uygulanması ve idame ettirilmesini sağlamalıdır. Bu kapsamda her bir risk türü itibariyle risk yönetimine ilişkin politika ve stratejileri, alınabilecek risk seviyesini ve bunlara ilişkin uygulama usullerini yazılı olarak belirlemeli; fonların korunmasına ilişkin usul ve esaslar ile buna ilişkin iç kontrol ve risk yönetimi prosedürlerini temin etmelidir.

Altyapı ve Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanması

Diğer yandan yönetim kurulu tarafından bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesi ve etkili şekilde işleyişinin teminine yönelik kontrol süreçlerinin oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca müşteri şikayetlerinin değerlendirilerek sonucu hakkında ilgililere cevap verilmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması ve şikayetlerin belirlenecek hususları ihtiva edecek şekilde kendisine düzenli olarak raporlanması ve şikayet konusu hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak zorundadır.

Temsilci Faaliyetlerinin Belirlenmesi ve Kontrolü

Temsilcilerin faaliyetlerini de kapsayacak şekilde riskin belirlenmesi, yönetilmesine, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; temsilcinin dürüstlük, yeterlilik, itibar, mali güç ve gerekli görülecek diğer nitelikleri taşımalarını sağlayacak usul ve esasların oluşturulması; temsilcinin faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için riske duyarlı sistemlerin ve kontrollerin oluşturulması sağlanmalıdır.

İş Akış Planlarının Oluşturulması

Fon ve bilgi akışına ilişkin aşamaları, bu aşamalar arasındaki zamanlama ve bağlantıları, şube veya temsilcilerin işlemdeki rolünü, dış hizmet sağlayıcılar da dahil işlemin taraflarını, dış hizmet alımına ilişkin aşamaları, elektronik para kuruluşları için elektronik paranın geri ödenmesini, süreçte kullanılacak banka hesaplarını da içerecek şekilde yürütülecek faaliyetlerin bütün aşamalarını ve gerekli açıklamaları kapsayan İş Akış Planlarının oluşturulması gerekmektedir.

İç kontrol faaliyetleri, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür. İç kontrol faaliyetleri, kuruluşun faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda ve icraî görevi olmayan iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir. İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık sonu itibariyle yılda iki kez yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine raporlama yapılır.

 

 

Paylaş:

Cevap bırakın