SMS ile İş Akdi Feshedilebilir mi ?

3494
0
Paylaş:

Sözleşmenin Feshinde Usul

İş Kanunu’nun iş güvencesi kapsamında getirdiği 19. maddede yer alan usul hükümleri feshin geçerlilik koşuludur. Bu sebeple bu hükümlere uymamak, açılacak bir işe iade davasında esasa girilmeden önce daha işin başında feshin usule uygun olmaması nedeniyle davanın kabulüne yol açacaktır.

İşveren işçinin belirsiz süreli iş akdini geçerli bir sebeple feshedecekse, öncelikle fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ihtiva eden yazılı bir fesih bildirimini işçiye vermesi gerekir. İşçinin yeterliliği veya davranışlarından kaynaklanan bir sebeple akit feshediliyorsa, öncelikle işçinin yazılı olarak uyarılması ve buna rağmen fesih sebebinin ortadan kalkmaması durumunda fesihten önce makul bir süre içinde işçinin savunmasını sunmaya davet edilmesi gerekir. Fesih anında işçinin savunmasının alınmış olması veya savunma hakkını kullanmaktan imtina etmiş olması şarttır. İşçiden değil de işletme, işyeri veya işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple iş akdi feshedilecekse, bu durumda işçiden yazılı savunma alınmasına gerek yoktur.

  1. Maddenin II. bendi kapsamında akdin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılıktan dolayı feshi yoluna gidiliyorsa, 19. maddedeki usul kuralları geçerlilik şartı değilse de, işveren açısından ispat kolaylığı sağlayacağından savunmasının alınması ve daha sonra akdin feshedilmesi yararlı olacaktır.

İşverence akdin geçerli sebeple feshedilmesi durumunda fesih için bir süre öngörülmemişse de, makul bir süre içerisinde akdin feshedilmemesi halinde feshin geçersiz sayılacağı gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatlarında istikrar kazanmıştır.

Tüm bu hususların belirsiz süreli iş akdinin feshinde gözetilmesi ve usule aykırı bir feshin geçersiz olacağı, açılacak bir işe iade davası sonucunda hem tazminat ve hem de çalıştırılmayan süreye ilişkin ücret ve sair hakların da işverene ödetileceğinin gözetilmesi gerekir.

İş Kanunu 19. Maddesi gereğince iş sözleşmesini geçerli nedenlerle feshetmek isteyen işveren işçiye yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ancak kanun buna bir istisna getirmiştir. İşveren eğer iş akdini İş Kanunu 25. Maddesi 2. Fıkrası gereğince haklı nedenle feshederse işçiye yazılı bildirim yapmasına gerek kalmayacaktır. Bu kapsamda SMS yoluyla bildirim yapılarak ancak 25/2 maddesi çerçevesine giren bir durum söz konusu ise iş akdinin feshi usule uygun olabilir.

 Madde 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  1. a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
  2. b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
  3. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  4. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
  5. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  6. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

 

Paylaş:

Cevap bırakın