Türkiye’de E-Ticaretin Tarihçesi

3985
0
Paylaş:
1997
1997 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) yaptığı bir toplantıda Elektronik Ticaret Ağının Tesisi için karar alınması.
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın başkanlığında ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun teşkili ve ETKK bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalışma grupları oluşturulması ve çalışmalar yürütülmesi.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
BTYK’nın uzun vadeli dört temel görev olarak; teknik ve idari alt yapının geliştirilmesi, hukuki alt yapının kurulması, elektronik ticareti özendirecek önlemlerin alınması ve ulusal politika ve uygulamalarla yurtdışındaki politika ve uygulamaların uyumlaştırılması
E-Ticaret Çalışma Grubu
e-Ticaret Çalışma Grubunun 2002 yılı içerisinde, eAvrupa+ Eylem Planı, e-Türkiye Girişimi I. Ara Raporu ve e-Türkiye Girişimi Eylem planı çalışmalarına katılması.
2007
2007 yılında AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlayan Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX) kurulması.
2008
Avrupa Birliği’nin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifi kapsamına giren düzenlemeler ile, bu düzenlemelere karşılık gelen Türk mevzuatının karşılaştırmasının yapıldığı mevzuat derleme çalışmalarını başlatmak üzere 2008 yılında Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu’nun kurulması.
2009
Çalışma Grubu raporlarını takiben Hollanda-Türkiye hükümetleri arası (G2G), “2000/31 sayılı AT Elektronik Ticaret Direktifine Uyum Sağlanması ve Direktifin Uygulanması için Destek” isimli Projenin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hayat geçirilmesi.
2009
2009 yılında e-Ticaret Kanunu Hazırlama Komisyonu çalışmaları neticesinde, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Taslağı” nın sunulması.
2009
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Taslağı” Adalet Bakanlığınca TBMM’ne sunumu ardından, 2 yılı aşan bir sürede alt Komisyonlarca görüşülüp, kadük olması.
2014
Yasa tasarısının Adalet Bakanlığınca düzeltmeleri yapılarak yeniden TBMM’ye sunulması ve 23 Ekim 2014 tarihinde kabul edilerek, 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp ve 2015 yılında yürürlüğe girmesi.
2015
Gümrük Ticaret Bakanlığının 15/07/2015 tarihinde “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile 26/08/2015 tarihinde “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” adlı yayımladığı iki yönetmelikle servis sağlayıcıların sorumluluklarını ve ticari iletilerin içeriklerini detaylandırılması.

Kaynakça:

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Hizmet%20Ticareti/Elektronik%20Ticaret/T%C3%BCrkiyede%20e-ticaret%20tarih%C3%A7esi%20devam%C4%B1.pdf?lve

 

Paylaş:

Cevap bırakın